Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Samochodów

 

1. Niniejszy Regulamin, wraz z Umową i Tabelami Opłat, określa szczegółowe postanowienia umów najmu (wypożyczenia) samochodów zawieranych przez Spółkę Śląskie Centrum Mario Car Sp. z o.o. Sp. k. w Tychach, zwaną dalej Wynajmującym, w ramach Wypożyczalni Samochodów, mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 20, w Tychach.

2.Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej sześciu miesięcy posiada ważne i honorowane na terytorium RP (Rzeczypospolita Polska) jazdy.

3.Strony wiąże w pierwszej kolejności pisemna Umowa, następnie Tabele Opłat, a w zakresach nieuregulowanych w tych dokumentach niniejszy Regulamin.

Pojazdy


4.Przedmiotem Umów najmu są samochody wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku, standardowo wyposażone (elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są po dokonaniu dodatkowych opłat) oraz ubezpieczone (polisa OC, AC, NW)

 

Rezerwacja i odbiór pojazdu


5.Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, faxem, mailem, osobiście w Wypożyczalni. Rezerwacja musi zawierać dane osobiste i teleadresowe, klasę lub model samochodu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godziny odbioru. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, należy dodatkowo podać dane rejestrowe, dane osobiste osoby odbierającej samochód i udzielone jej upoważnienie do podpisania umowy najmu w imieniu osoby prawnej i innej jednostki organizacyjnej. Na wynajmy samochodów o długości poniżej 7 dni, rezerwację należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. Na wynajmy o długości powyżej 7 dni, rezerwację należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni nie dłuższym jednak niż 30 dni.

6.Warunkiem akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego jest:

a)  udostępnienie wszystkich danych, wymaganych przez Wynajmującego, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

b)  spełnianie warunków Regulaminu Wypożyczalni

c)  dokonanie rezerwacji co najmniej 2 dni (48 godzin) przed dniem odbioru samochodu

7.Rezygnacja z rezerwacji:

a)  dokonana na co najmniej 7 dni przed planowanym wynajmem, pozwoli na zwrot Kaucji

b)  z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni przed planowanym wynajmem, lub brak informacji o rezygnacji z wynajmu, spowoduje zatrzymanie Kaucji jako pokrycia kosztów poniesionych strat przez Wynajmującego

8.Odbiór pojazdu następuje w siedzibie Wypożyczalni.

9.W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać do wglądu:

a)  ważny dowód osobisty/paszport

b)  ważne prawo jazdy

10.Najemca zobowiązany jest przed odbiorem samochodu, dokonać wpłaty Kaucji .

 

Płatności

 

11.Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu i ponoszenia innych opłat określonych w Umowie, Tabeli Opłat i Regulaminie.

12.Czynsz za najem pobierany jest z góry według stawki obowiązującej w dniu wynajmu. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania Umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, w przypadku gdy nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.

13.Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (24 godziny, liczone od chwili wydania samochodu). Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny (60 minut) ponad wynikający z umowy czas, nie powoduje naliczania czynszu za kolejną dobę najmu. Opóźnienie w zwrocie samochodu przekraczające 1 godzinę (60 minut) powoduje naliczenie czynszu za kolejną dobę najmu.

14.Wynajmujący upoważniony jest do potrącania z Kaucji czynszu, opłat i kar umownych, a także ewentualnych kosztów i odszkodowań, o których mowa w Umowie, Tabeli Opłat i Regulaminie.

 

Zwrot pojazdu

 

15.Po zakończeniu Umowy, Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód w terminie wynikającym z zawartej Umowy, w godzinach pracy Wypożyczalni, do siedziby Wypożyczalni. Za dodatkową opłatą samochód może zostać zwrócony w umówionym z Wynajmującym miejscu.

16.Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji, wraz z kompletem wyposażenia, w tym z kluczami i wszystkimi dokumentami.

17.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utratę lub uszkodzenia samochodu lub jego wyposażenia. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do pokrycia powstałej szkody, z zastrzeżeniem pkt 14 oraz 36 i następnych.

18.Najemca zwraca samochód z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał. W przypadku mniejszej ilości paliwa Najemca zobowiązany jest pokryć koszt brakującego paliwa.

19.W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do zawiadomienia Policji i odbioru od Najemcy samochodu wraz z kluczami, kompletem wyposażenia i wszystkimi dokumentami oraz do obciążenia go karą umowną określoną w wysokości 2.000 PLN oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. W celu wykonania powyższego uprawnienia Wynajmujący upoważniony jest do wstępu na tereny Najemcy, jeżeli tam znajduje się samochód oraz żądania wydania przekazanego Najemcy wyposażenia i dokumentów.Niezależnie od powyższego za każdą rozpoczętą dobę do momentu zwrotu lub odbioru samochodu naliczany jest czynsz najmu.

 

Przedłużenie najmu

 

20.Chęć przedłużenia okresu wynajmu samochodu należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed terminem zwrotu samochodu. Jeżeli przedłużenie Umowy przekracza 24 godziny, konieczne jest zastosowanie pisemnej formy powiadomienia. W przypadku nie zwrócenia samochodu przez Najemcę w umówionym terminie i nie powiadomienia Wynajmującego o przedłużeniu najmu, Wynajmujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10-krotnej stawki dobowej wynajmowanego samochodu oraz zawiadomić Policję o kradzieży samochodu.

21.Najemca, w przypadku uzgodnionego z Wynajmującym przedłużenia najmu, zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 12 godzin od przedłużenia umowy najmu dokonać zapłaty za cały przedłużony czas trwania umowy.

22.W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu za okres przedłużenia najmu, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczenia dodatkowego terminu, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 10-krotnej stawki dobowej wynajmowanego samochodu. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód. Punkt 19 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Warunki użytkowania pojazdu

 

23.Samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w Umowie najmu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub oddany innej osobie do używania bez pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca odpowiada za działania i zaniechania osób, które korzystają z pojazdu od momentu jego odbioru do zwrotu, jak za swoje własne.

24.Wyjazd wypożyczonym samochodem poza granice RP wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Wyjazd poza granice Unii Europejskiej i terytorium Szwajcarii jest zabroniony.

25.W czasie najmu Najemca zobowiązany do eksploatowania samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbania o stan techniczny samochodu oraz sprawowanie nad nim pieczy z odpowiednią troską. Najemca zobowiązany jest w tym w szczególności do;

a)  posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, AC, NW, egzemplarz Umowy najmu)

b)  zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów, paneli sprzętu audio oraz kluczyków

c)  wykonywania na własny koszt niezbędnej obsługi codziennej samochodu 

d)  stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

e)  utrzymywania samochodu w należytej czystości

26.Zabronione jest naruszanie lub łamanie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisów, obowiązujących w kraju użytkowania pojazdu, w tym w szczególności:

a)  przekraczania dopuszczalnej ładowności,

b)  przewożenie większej ilości osób niż przewidziane w dowodzie rejestracyjnym

c)  przewożenia wynajętym samochodem materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych, toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,

d)  prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji mogących ograniczać świadomość oraz upośledzać reakcję

27.Zabronione jest wykorzystywanie wynajętego samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności

a)  wykorzystywania wynajętego samochodu w wyścigach, rajdach, treningach oraz zawodach sportowych

b)  wykorzystywania wynajętego samochodu do jazdy w terenie, pod drogach nie utwardzonych

c)  holowania innych pojazdów, przyczep

d)  palenia tytoniu w samochodzie

28.Zabronione jest dokonywanie w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian oraz inne działanie narażające samochód na uszkodzenie.

29.Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu, samochód w celu dokonania kontroli jego stanu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wynajmującego.

30.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy ewentualnymi kosztami dodatkowymi oraz opłatami za parkowanie, mandaty lub innymi, związanymi z korzystaniem z pojazdu w czasie trwania wynajmu. Wynajmujący upoważniony jest do udostępnienia danych osobowych Najemcy oraz osób wymienionych w Umowie najmu odpowiednim organom w celu wskazania osób odpowiedzialnych za regulowanie opłat za parkowanie, mandatów i innych, do których ponoszenia zobowiązana jest osoba kierująca pojazdem.

31.W wypadku gdy szkoda przewyższa wartość kary umownej Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego.


Naprawy pojazdu

 

32.Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów najmowanego samochodu. W przypadku awarii zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym i postępować zgodnie z jego wskazówkami.

 

Postępowanie w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży, uszkodzenia pojazdu

 

33.W przypadku włamania, kradzieży, wypadku lub uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest:

a)  natychmiast poinformować Wynajmującego o zaistniałym wydarzeniu

b)  niezwłocznie powiadomić/wezwać policję i odpowiednie służby na miejsce zdarzenia

c)  zażądać sporządzenia protokołu

d)  zapisać dane osobowe, numery kontaktowe i adresy wszystkich uczestników zdarzenia, w tym w szczególności numery polis ubezpieczeniowych i nazwy ubezpieczycieli

e)  zanotować numery i adresy Policji oraz innych Służb właściwych dla miejsca zdarzenia

f)  zabezpieczyć samochód przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją

34.Najemca nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich.

a)upewnić się czy zgromadzone dokumenty są wystarczające do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela

 

Ubezpieczenie pojazdu

 

35.Najemca zwolniony jest od odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub wyposażenia w zakresie w jakim szkoda zostanie pokryta z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW.

36. Zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy szkód:

a)  spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy,

b)  powstałych podczas kierowania samochodem przez Najemcę:

- w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo po wpływem narkotyków lub innych środków odurzających

- bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem

c)  gdy Najemca lub osoby korzystające z pojazdu zbiegły z miejsca wypadku

d)  powstałych podczas używnia samochodu jako narzędzia przestępstwa

e)  powstałych w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu,

f)  powstałych wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy:

- Najemca wysiadł z samochodu, pozostawiając w środku klucze do samochodu

- po opuszczeniu samochodu nie dokonał:

zabezpieczenia z należytą starannością poza samochodem dokumentów samochodu lub kluczy do samochodu

zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia autoalarmu

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania jeżeli spełnienie tych warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźbą natychmiastowego jej użycia (rozboju)

g)  powstałych wskutek przywłaszczenia wynajmowanego samochodu

h)  powstałych w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody

i)  o wartości niższej niż 500 zł

j)  powstałe w innych okolicznościach wyłączających lub ograniczających ochronę polisy OC, AC, NW najmowanego pojazdu.

37.Najemca zobowiązany jest w szczególności do wyrównania odszkodowania jeżeli uszkodzenie lub utrata pojazdu nastąpiła w okolicznościach upoważniających ubezpieczyciela do potrącenia części lub całości odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy, także na skutek nieprzedsięwzięcia czynności, w tym nieuzyskania bądź nieprzedstawienia dokumentów, niezbędnych do likwidacji szkody.

38.W przypadku gdy szkoda nie przekracza 500 złotych Najemca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, natomiast w przypadku gdy wartość szkody przekracza 500 zł, niezależnie od obowiązku jej naprawienia - zgodnie z zapisami powyższych punktów - Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie określonej w Tabeli Opłat.

39. Uiszczona przez Najemcę kaucja zostaje zatrzymana do czasu rozliczenia szkody.

 

Odpowiedzialność Wynajmujacego

 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.  

40.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie, w tym także w przypadku wcześniejszego odbioru pojazdu.

41.Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy.

 

Postanowienia końcowe

 

42.Przewidziane w Regulaminie i Tabeli Opłat uprawnienia Wynajmującego do domagania się zapłaty kary umownej oraz dodatkowych opłat nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość opł

43.Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odbioru samochodu w przypadku gdy Najemca rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, w szczególności gdy pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Punkt 19 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

44.Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji Umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

45.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2014 roku.

Aktualny tekst Regulaminu i Tabela Opłat dostępne są w siedzibie Wypożyczalni.

Informacje kontaktowe

Adres:              Śląskie Centrum Mario Car     
Katowicka 20
43-100 Tychy

Kontakt:
tel. 32/ 326-26-26
fax 32/ 326-26-28
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: pon.-pt.:08:00-18:00
sobota:09:00-14:00
niedziela: zamknięte

Dostępne modele

W nasze ofercie znajdują się m.in. modele: Peugeot 208, Peugeot 208 VAN, Peugeot 208 GTI , Peugeot 2008, Peugeot 301, Peugeot 308, 308 GTi, Peugeot 3008, Peugeot 508, Peugeot 5008, Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Peugeot BOXER FURGON, Peugeot BOXER KOMBI/KOMBI PLUS.